Wdrażanie Systemów Zarządzania

Wdrażanie Systemów Zarządzania wg międzynarodowych, krajowych i branżowych standardów stanowi główny obszar naszych usług.
Wdrażanie Systemów Zarządzania
Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o uznane standardy pozwala organizacjom na osiągnięcie wielu korzyści w zakresie skutecznego przebiegu wewnętrznych procesów.

Systemy zarządzania funkcjonujące w oparciu o międzynarodowe normy ISO lub polskie normy PN-N to obecnie najbardziej znane i skuteczne narzędzia służące zarządzaniu organizacjami. O popularności tych systemów świadczy fakt, iż na świecie ilość organizacji, które wdrożyły i certyfikowały swoje systemy zarządzania zbliża się do poziomu ok. 1 mln!

Obecnie trudno sobie wyobrazić firmę, która myśli o rozwoju – zdobywaniu nowych klientów i rynków, jeśli nie potrafi ona wykazać, że jest umiejętnie zarządzana. Najlepszym sposobem na zdobycie zaufania klientów jest wdrożenie systemu zarządzania i potwierdzenie jego funkcjonowania za pomocą stosownego certyfikatu.

Jednakże oprócz niewątpliwych korzyści marketingowych firma funkcjonująca w ramach formalnego systemu zarządzania osiąga wiele korzyści wewnętrznych, takich jak min:

 • uporządkowanie procesów zachodzących w organizacji,
 • jasne przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień za poszczególne działania,
 • określenie zasad realizacji kluczowych czynności,
 • opracowanie zrozumiałej i jednolitej dokumentacji,
 • wzrost skuteczności i efektywności realizowanych działań,
 • zmniejszenie ilości niezgodności,
 • ciągłe doskonalenie organizacji jako całości oraz pracowników,
 • stosowanie skutecznych narzędzi do usuwania niezgodności oraz zapobiegania ich nawrotom.
Przyjazna
Atmosfera
Wysoki
Poziom
Gwarancja
Skuteczności

Wdrażanie systemów zarządzania - zakres świadczonych usług:

Wdrażanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015Norma ISO 9001 jest obecnie najbardziej znanym i rozpoznawalnym standardem w zakresie zarządzania jakością.

Uniwersalność normy sprawia, że może ona być wdrażana w różnych organizacjach. Jej podstawowym założeniem jest zapobieganie stratom związanym ze złą jakością wyrobów i usług.

Norma ISO 9001 dotyczy sposobu zarządzania organizacją – nie zawiera bezpośrednich wymagań dla wyrobów i usług.

Solidnie opracowany – skuteczny system zarządzania jakością pomoże Państwa firmie w uzyskaniu powtarzalności działań i wyrobów. Oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu dobrze funkcjonującego, „uszytego na miarę” systemu zarządzania. Naszym podstawowym założeniem jest zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia, które będzie wspierało Państwa firmę, a nie będzie hamowało jej rozwoju.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o normę ISO 9001:2015 przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015

Bezsprzecznym jest fakt, iż każda firma, niezależnie od jej rozmiaru i charakteru prowadzonych działań, ma wpływ na środowisko naturalne. Powszechnie wiadomo również, iż zdolność środowiska naturalnego do samodzielnej regeneracji jest ograniczona. Dlatego niezmiernie ważne jest, abyśmy wszyscy dołożyli starań, aby w jak najlepszym stopniu chronić środowisko naturalne, którego przecież jesteśmy elementem.

Niezwykle pomocnym narzędziem w zakresie ochrony środowiska może być System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015. Jest on oparty na wymaganiach prawnych, które obowiązują daną organizację, których spełnienie jest podstawowym warunkiem funkcjonowania takiego systemu.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego polega na zidentyfikowaniu obszarów, w których dochodzi do zaistnienia relacji pomiędzy firmą a środowiskiem naturalnym oraz określeniu narzędzi nadzoru nad tymi obszarami. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego monitoringu, organizacja jest w stanie zmierzyć poziom tego wpływu i określać cele, które będą ten poziom zmniejszały.

Świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska w ramach systemu zarządzania środowiskowego wcale nie musi kłócić się z działaniami na rzecz wzrostu konkurencyjności i zysków – wręcz przeciwnie w dłuższym okresie czasu może przyczynić się do znaczącej obniżki kosztów.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o normę ISO 14001:2015 przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg 18001:2007

Wykonywanie pracy na jakimkolwiek stanowisku wiąże się z występowaniem zagrożeń oraz możliwością wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy dla każdego pracownika.

Skutecznym sposobem realizacji tego obowiązku jest wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-N 18001:2004 lub OHSAS 18001:2007. Podstawowym założeniem tych norm jest świadome i odpowiedzialne zarządzanie zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oznacza to wyjście poza minimalne wymagania ustaw i rozporządzeń bhp.

Takie podejście pozwala na osiągnięcie wielu korzyści wewnętrznych i zewnętrznych:

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • zgodność z prawem dotyczącym bhp,
 • podniesienie świadomości pracowników w zakresie bhp.

Solidnie opracowany – skuteczny system zarządzania bhp pomoże Państwu w zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o normę PN-N 18001:2004 przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 zawiera szereg wymagań umożliwiających ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie wewnętrznej polityki i procedur związanych z zarządzaniem informacjami i innymi aktywami informacyjnymi.

Skuteczny system zarządzania i zastosowanie zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, modyfikacją lub utratą danych gwarantuje stabilizację funkcjonowania i rozwój działalności organizacji.

Należy zaznaczyć, iż wdrożenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie zabezpieczeń teleinformatycznych stanowi jedynie jeden z elementów systemu – kluczowe dla skutecznego działania jest również zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, osobowego, prawnego czy też ciągłości działania.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pozwala organizacji na osiągnięcie szeregu korzyści:

 • Usprawnienie zarządzania informacją i infrastrukturą IT
 • Ustanowienie jednolitych reguł dotyczących bezpieczeństwa informacji, sklasyfikowane i zinwentaryzowane aktywa
 • Standaryzacja pracy w sytuacjach kryzysowych
 • Przejrzyste procedury postępowania w przypadku zaistnienia incydentu bezpieczeństwa
 • Ochrona pracowników przed nieświadomym naruszeniem bezpieczeństwa
 • Świadomi i przeszkoleni pracownicy
 • Obniżenie ryzyka utraty informacji, poprzez skuteczne inwestycje podparte analizą ryzyka
 • Budowanie wizerunku firmy profesjonalnej
 • Podniesienie atrakcyjności organizacji

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o normę ISO/IEC 27001:2013 przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

SA 8000 (SociWdrażanie Systemu Odpowiedzialności Społecznej wg normy SA 8000:2014al Accountability 8000) jest międzynarodowym standardem w zakresie odpowiedzialności społecznej organizacji (CSR – Corporate Social Responsibility).

Standard powstał na bazie zbioru wymagań obejmujących prawa człowieka i prawa pracownicze, takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych, Konwencja Praw Dziecka i Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. Norma SA 8000 może być stosowana we wszystkich krajach świata, w przedsiębiorstwach z dowolnej branży, gdyż warunki wstępne są całkowicie elementarne i dotyczą następujących kwestii: nie zatrudnianie dzieci, nie stosowanie pracy przymusowej, spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy, wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych, nie stosowanie dyskryminacji, nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników, przestrzeganie regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy, zapewnianie godziwego wynagrodzenia.

Ponadto wymagania standardu rozszerzono o kwestie typowo systemowe, takie jak: polityka, procedury i zapisy; Zespół ds. odpowiedzialności społecznej; identyfikacja i ocena ryzyka; monitorowanie; zaangażowanie i komunikacja; zarządzanie skargami, zaangażowanie interesariuszy, działania korygujące i zapobiegawcze; szkolenia;  zarządzanie dostawcami i podwykonawcami.

Standard SA 8000:2014 może być poddany niezależnemu audytowi, co daje gwarancję  odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Uzyskanie certyfikatu daje wiele innych korzyści – firma posiadająca certyfikat SA 8000:2014 prezentuje się jako wiarygodna i etyczna, funkcjonująca w oparciu o najlepsze wzorce i stosująca zgodne z nimi praktyki. W rezultacie umacnia się pozycja przedsiębiorstwa na tle konkurencji.

Więcej informacji na temat systemu SA 8000 znajduje się na naszym blogu firmowym: https://solidconsulting.com.pl/norma-sa-80002014/norma-sa-80002014/

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o normę SA 8000:2014 przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

Wdrażanie systemów zarządzania

Norma łączy w sobie elementy kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, czyli:

 • programy wstępne (GMP/GHP),
 • zasady systemu HACCP, zdefiniowane przez Codex Alimentarius,
 • system zarządzania (podejście jest tu analogiczne jak w normie ISO 9001) oraz
 • komunikację pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha.

Standard ISO 22000 może być wdrażany w każdej organizacji będącej częścią łańcucha żywnościowego, poczynając od producentów półproduktów potrzebnych do wytwarzania żywności, producentów samej żywności, gastronomii, firm transportowych i przechowalniczych, a skończywszy na firmach zajmujących się produkcją związaną z przemysłem spożywczym, produkcją opakowań, usługami czyszczenia, jak i produkcją dodatków funkcjonalnych do żywności.

Zagrożenie zanieczyszczenia żywności może wystąpić na każdym etapie łańcucha dostaw, stąd też odpowiednia kontrola jest wymagana podczas całego procesu wytwarzania żywności i dostarczania jej do końcowego odbiorcy, konsumenta. Tak więc zapewnienie bezpiecznej żywności musi być osiągnięte wspólnym wysiłkiem wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o normę ISO 22000:2005 przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

Wdrażanie systemów zarządzaniaGlobal Standard for Food Safety ma zastosowanie dla każdego dostawcy, niezależnie od produktu i kraju pochodzenia. Globalna norma jest jednym ze standardów British Retail Consortium.

Standard powstał w 1998 r. w Wielkiej Brytanii i początkowo skierowany był do producentów żywności dostarczających produkty spożywcze pod marką własną do sieci brytyjskich supermarketów. Obecnie standard rozpoznawalny jest na całym świecie i przetłumaczony został na wiele języków. Przynajmniej raz na trzy lata norma podlega przeglądom przy udziale ekspertów technicznych, jak i użytkowników normy. Przeglądy standardu mają na celu zapewnienie stałej zgodności z wymaganiami GFSI (Global Food Safety Initiative), sprostanie pojawiającym się problemom bezpieczeństwa żywności, jak również zapewnienie poziomu zatwierdzenia odzwierciedlającego rzeczywiste standardy produkcji.

Do rodziny standardów BRC należą:

 • Global Standard for Storage and Distribution –dotycząca składowania i dystrybucji,
 • Global Standard for Packaging and Packaging Materials – dotycząca pakowania i materiałów opakowaniowych,
 • Global Standard for Consumer Products – dotycząca wyrobów konsumenckich.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o standard BRC przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

IFSLogoIFS (International Food Standard) jest standardem utworzonym na potrzeby auditowania dostawców marek własnych czyli producentów żywności dostarczających wyroby do sieci handlu detalicznego i hurtowego.

Ma on zastosowanie w produkcji żywności, w przetwarzaniu produktów spożywczych oraz przy pakowaniu żywności gdy istnieje zagrożenie zanieczyszczenia. Standard opracowany został w 2002 r. w Niemczech przez niemiecką federację sprzedawców detalicznych HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels). W 2003 r. do prac nad standardem dołączyła francuska federacja sprzedawców detalicznych i hurtowych FCD (Federation des enterprises du Commerce et de la Distribution).

IFS uznawany jest przez światowe i europejskie sieci detaliczne zrzeszone w HDE i FCD takie jak: Lidl, Real, Aldi, Metro Group, Auchan, Carrefour, Spar, itp.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o standard IFS przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

gmpGMP (Good Manufacturing Practice) jest to system określający zasady postępowania w celu zapewnienia powtarzalnych i na odpowiednim poziomie jakościowym działań w obszarze produkcji.  GMP to zapewnienie nadzorowanych warunków produkcji w celu wyprodukowania bezpiecznego i zgodnego z wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami klienta wyrobu. W ramach GMP są uregulowane zasady postępowania w obszarach takich jak m.in.:

 • otoczenie, budynki i pomieszczenia (w tym plany pomieszczeń i drogi przepływu surowców, personelu, odpadów),
 • surowce,
 • magazynowanie, transport,
 • produkcja i kontrola jakości,
 • identyfikacja i identyfikowalność,
 • szkolenia,
 • woda,
 • urządzenia (maszyny),
 • profilaktyka i zwalczanie szkodników,
 • personel,
 • mycie i dezynfekcja.

Korzyści wewnętrzne dla przedsiębiorstw kosmetycznych wynikające z wdrożenia Dobrych Praktyk Produkcji GMP to przede wszystkim:

 • Usprawnienie zarządzania, dzięki zastosowaniu podejścia procesowego,
 • Uporządkowanie wewnętrznej struktury, podział kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień podczas produkcji i procesów z tym związanych,
 • Usprawnienie systemu decyzyjnego oraz przepływu informacji podczas produkcji i procesów z tym związanych,
 • Obniżenie kosztów działalności poprzez monitorowanie i zarządzanie procesami w firmie kosmetycznej,
 • Zapewnienie stabilnych, powtarzalnych wyrobów kosmetycznych, co zmniejsza potencjalną ilość reklamacji i skarg klientów, a tym samym zwiększa w ich oczach wiarygodność firmy kosmetycznej,
 • Zwiększenie wydajności pracy podczas produkcji wyrobów kosmetycznych,
 • Zapewnienie terminowych i stałych dostaw surowców potrzebnych do produkcji wyrobów kosmetycznych.
 • Poprawa wizerunku firmy kosmetycznej,
 • Większa wiarygodność w oczach klientów,
 • Zwiększenie sprzedaży przy mniejszych kosztach własnych,
 • Zmniejszenie liczby reklamacji,
 • Poprawa współpracy z dostawcami.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o standard GMP przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

gmp+Standard GMP+ został opracowany przez holenderską PDV w 1992 roku jako część programu „Feed for Food” mającego na celu zapewnienie, że pasze są bezpieczne dla zwierząt hodowlanych, przeznaczonych do spożycia przez konsumentów. Standard ten został opracowany w zgodzie z wymaganiami europejskiego prawa paszowego oraz systemem HACCP.

Organizacja GMP opracowała i udostępniła rodzinę standardów, m.in.:

 • GMP+ B1 – Produkcja, Handel i Usługi.
 • GMP+ B1.2 – Produkcja, Handel i Usługi
 • GMP+ B2 – Produkcja składników pasz
 • GMP+ B3 – Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz
 • GMP+ B4 – Transport
 • GMP+ B4.3 – Transport śródlądowymi drogami wodnymi

Standard GMP + opisuje, możliwie najdokładniej, wymogi dotyczące różnych zagrożeń i związanych z nimi działań kontrolnych w odniesieniu do pasz.

Każdy uczestnik jest zobowiązany ustalić dla swojej firmy rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa pasz i przeanalizować oraz kontrolować zidentyfikowane zagrożenia przy zastosowaniu zasad HACCP.

Poprzez stosowanie się do wymogów standardu GMP+ oraz poprzez uzyskanie certyfikatu producent może wykazać, że produkowane czy transportowane przez firmę składniki pasz, pasze są bezpieczne.

Z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia w zakresie wdrożenia systemu oraz działań mających na celu jego doskonalenie.

Wdrażanie Systemów Zarządzania w oparciu o standard GMP+ przy naszym wsparciu może być proste i skuteczne!

Formularz Kontaktowy

Masz konkretny problem lub wyzwanie biznesowe? Znajdźmy wspólnie skuteczne rozwiązanie!

Sorry. You must be logged in to view this form.

szerokie podejście do wyzwań i wyjątkowe zaangażowanie

Kontakt.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Dbamy o twoją prywatność!