Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych jest wymaganiem prawnym dotyczącym każdego przedsiębiorcy, wynikającym z Ustawy o ochronie danych osobowych.
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Danych Osobowych powinna być w zakresie zainteresowania każdej firmy.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby jednego pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe musi dysponować odpowiednią dokumentacją przetwarzania danych spełniającą wymogi rozporządzenia do art. 39a Ustawy o ochronie danych osobowych.

GIODO może nakładać na podmioty, które nie wykonują jego decyzji administracyjnych (np. decyzji nakazującej usunięcie wybranych naruszeń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych), grzywny w celu przymuszenia. Brak dokumentacji lub inne uchybienia mogą łączyć się z karami do 10.000 dla osób fizycznych oraz do 50.000 zł dla osób prawnych za każde uchybienie w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnej.

Oprócz powyższych sankcji możliwych do nałożenia w trybie administracyjnym, przetwarzanie danych osobowych poza trybem określonym w ustawie jako przestępstwo jest zagrożone karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności, zgodnie z art. 49 ust. 1.

Wyżej wymienione wymagania wynikają ze zbioru przepisów prawnych, min.:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015, poz. 745);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719);
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2014, poz. 1934)
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
Zgodność Z
Prawem
Wysoki
Poziom
Opracowanie
Dokumentacji

W zakresie Ochrony Danych Osobowych pragniemy zaoferować Państwu następujące usługi:

Ochrona Danych Osobowych w firmie wymaga opracowania stosownej dokumentacji.

Przedmiotem oferty jest doradztwo w zakresie wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, w tym opracowanie dedykowanej dokumentacji w zakresie Ochrony Danych Osobowych (dokumentacja w języku polskim):

 • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz ze standardowymi wzorami dokumentów i formularzy:
  • Rejestr zbiorów danych osobowych
  • Wykaz zbiorów danych osobowychOchrona Danych Osobowych
  • Opis struktury zbiorów danych osobowych i przepływy między systemami
  • Rejestr incydentów
  • Plan sprawdzeń
  • Raport ze sprawdzeń
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • Inne wymagane przepisami i niezbędne w firmie
  • Standardowy wzór Umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych
 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych;

W ramach usługi opracowane zostaną materiały szkoleniowe dla Pracowników przetwarzających dane osobowe – szkolenie w formie samokształcenia (materiały w języku polskim w formacie PPT i PDF);

Aby Ochrona Danych Osobowych w firmie realizowana była w sposób skuteczny, zasadne jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad tym aspektem działalności firmy.

W ramach pakietu rozszerzonego proponujemy Państwu objęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) przez konsultanta SOLID CONSULTING.

W ramach współpracy będą realizowane w sposób profesjonalny następujące działania:

  • okresowa aktualizacja dokumentacji zw. z Ochrona Danych Osobowych;
  • bieżące doradztwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych, w tym informowanie o zmianach w przepisach;
  • wydawanie upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych;
  • udział w badaniu incydentów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych;
  • opiniowanie umów w zakresie powierzenia przetwarzania Danych Osobowych;
  • dokonywanie okresowego – corocznego sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania sprawozdania w tym zakresie – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji;
  • realizacja pozostałych obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, przypisanych do funkcji ABI (wizytacja w firmie raz na kwartał plus zdalne wsparcie w zakresie wszystkich działań wymaganych dla spełnienia postanowień przepisów i dokumentacji ODO).

Powyższe zadania będą realizowane w formie zdalnej oraz w ramach wizyt bezpośrednich w Państwa siedzibie.

Z udziałem naszego konsultanta Ochrona Danych Osobowych będzie realizowana w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawnych.

Formularz Kontaktowy

Masz konkretny problem lub wyzwanie biznesowe? Znajdźmy wspólnie skuteczne rozwiązanie!

szerokie podejście do wyzwań i wyjątkowe zaangażowanie

Kontakt.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Dbamy o twoją prywatność!