Energetyk Energy Sp. z o.o. S.k.

Energetyk Energy
  
Dział: usługi elektryczne
  
Siedziba firmy: Kalisz
Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat Energetyk Energy Sp z o.o.  S.K.:

Energetyk Energy Sp z o.o. S.K. zaj­mu­je się kom­plek­sową obsługą sze­ro­kiego wachla­rza insta­la­cji elek­trycz­nych począw­szy od doradz­twa tech­nicz­nego, moder­ni­za­cji wybra­nych urzą­dzeń, pre­fa­bry­ka­cji roz­dziel­nic a na sprze­daży hur­to­wej koń­cząc. W asor­ty­men­cie firmy znaleźć można bogatą ofertę mate­riałów elek­trycz­nych, tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, alar­mo­wych a także energotechnicznych.

Energetyk Energy Sp z o.o.  S.K. posia­da wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie elek­tro­niki, ener­go­elek­tro­niki oraz auto­ma­tyki sto­so­wa­nej co pozwala firmie na pro­jek­to­wa­nie i dostar­cza­nie ukła­dów auto­ma­tyki dla wielu gałęzi przemysłu.

Energetyk Energy Sp z o.o.  S.K. posia­da sze­roki asor­ty­ment nowo­cze­snych roz­wią­zań, ofe­ro­wa­nych przez zna­nych i cenio­nych na naszym rynku pro­du­cen­tów kra­jo­wych i zagranicznych.

W celu podniesienia jakości organizacji pracy firma postanowiła wdrożyć System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Podstawowym celem tego działania jest uporządkowanie wewnętrzne realizowanych procesów, klarowne przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień oraz wdrożenie szeregu mechanizmów i narzędzi mających na celu utrzymywanie i nieustanne podnoszenie jakości naszej pracy. Świadomość wpływu na środowisko naturalne była powodem uruchomienia prac wdrożeniowych w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004.

Ze względu na liczne podobieństwa i zbliżone wymagania obu standardów Energetyk Energy Sp z o.o.  S.K. podjął decyzję, iż oba systemy funkcjonować będą w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Szukasz więcej informacji na temat Energetyk Energy Sp z o.o.  S.K. ?

Zajrzyj na stronę firmową naszego Klienta: http://www.energetykenergy.pl

Poniżej prezentujemy uzyskane referencje:

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2004

Energetyk Energy Sp. z o.o. Sp. K. to już nasz drugi klient z pięknego Kalisza. Współpraca z firmą polegała na udzieleniu kompleksowego wsparcia w zakresie zaprojektowania założeń systemu zarządzania spełniającego wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001. Ponadto zrealizowaliśmy szkolenia oraz audyty wewnętrzne, współpracowaliśmy w zakresie realizacji przeglądu zarządzania. Projekt zakończył się z zakładanym terminie.

Cele projektu zostały także osiągnięte – opracowaliśmy wspólnie z klientem i wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z wymaganiami powyższych norm. Zostało to potwierdzone w trakcie niezależnego audytu certyfikującego.

Energetyk Energy

szerokie podejście do wyzwań i wyjątkowe zaangażowanie

Kontakt.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Dbamy o twoją prywatność!